Trường Mầm non Vũ Trung họp triển khai các biện pháp phòng dịch đạt hiệu quả khi đón trẻ trở lại trường hoc